پاورپوینت در مورد روانشناسی سیاسی -21 اسلاید

پاورپوینت در مورد روانشناسی سیاسی -21 اسلاید

پاورپوینت در مورد روانشناسی سیاسی -21 اسلاید

چند نظریه

والتر لیمپن در دهه 1910:                           

 بزرگترین خطای تفکر سیاسی ما این است که بدون اشاره به انسان بخواهیم از علم سیاست سخن بگوییم.

دوالاس :

نیاز به وجود رابطه نزدیک بین دو رشته “روانشناسی” و”علم و سیاست” را ضروری میدانست.

جیمز بریس:

علم سیاست ریشه بر روانشناسی دارد.

  روانشناسی چیست؟

گرایشهای مختلف روانشناسی:

سیاست چیست؟                    

شکل گیری رفتار سیاسی

4- مشارکت سیاسی

 

رفتار سیاسی بهینه:

عوامل مؤثر در رفتارهای سیاسی بهینه    

 

تعریف و حوزه رفتار سیاسی در سازمان

سطوح عمل سیاسی

ماهیت رفتار سیاسی

 

نگرش افراد نسبت به انسانها

 

نگرش افراد نسبت به سیاست و ویژگیهای آن

...