پاورپوینت در مورد رده های آموزش و پرورش - آموزش و پرورش: رده L و گسترش مراکز آموزشی ایران : رده LGR-اسلاید 20

پاورپوینت در مورد رده های آموزش و پرورش - آموزش و پرورش: رده L و گسترش مراکز آموزشی ایران : رده LGR-اسلاید 20

پاورپوینت در مورد  رده های آموزش و پرورش -  آموزش و پرورش: رده L و گسترش مراکز آموزشی ایران : رده  LGR-اسلاید 20

فصل پانزدهم: سایر رده ها

آموزش و پرورش: ردهL  
و گسترش مراکز آموزشی ایران : رده  LGR

 

مقدمه

 اولین ویرایش رده آموزش  و پرورش (L) رده بندی کتابخانه کنگره در سال 1910 منتشر گردید. افراد متعددی در گسترش بخش های مختلف این ویرایش نقش داشتند. بعد از آن ویرایش دوم این رده با تغییرات و اضافات فراوان در سال 1928 منتشر شد. ویرایش سوم نیز در سال 1951 منتشر و در سال 1962 مورد باز چاپ قرار گرفت. ویرایش های بعدی این رده نیز در سال های 1984 و 1998 وارد بازار گردید.

 

رده های فرعی

شماره سازی

مثال: رسانه و سواد

جداول کاربرد محدود رده L

 

گزارش ملی آموزش عالی ایران : سال 1382

رده فرعی برای تاریخچه آموزش و پروش

 

گسترش مراکز آموزشی ایران : رده  LGR

ساختار رده

جداول شش گانه گسترس LGR

 

 

و سایر عناوین و توضیحات ...