پاورپوینت در مورد فیزیک پرتوها ورادیوبیولوژی -35 اسلاید

پاورپوینت در مورد فیزیک پرتوها ورادیوبیولوژی -35 اسلاید

پاورپوینت در مورد فیزیک پرتوها ورادیوبیولوژی -35 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

 

پرتوهای یونساز

فراوان ترین مولکول :آب

حساس ترین مولکول: DNA

اجزای سلول-تقسیم سلول

سیکل زندگی سلول

بافتها و حساسیت نسبی به پرتو

قانون برگونیه وتریباندو

فاکتورهای فیزیکی موثربرحساسیت پرتویی

تاثیر پرتو بر سلول

پرتوهای یونساز و جنین

اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونیزان

کمیتهای دوزیمتری

بیشینه دز مجازMPD

آشکارساز گایگر- مولر

فیلم بج (دوزیمتر فردی)

 

 

و سایر عناوین و توضیحات و نمودارها ...